Rozmowa z Wójtem Gminy Nowe Miasto – Sławomirem Zalewskim

  • 13.08.2018, 10:04
Rozmowa z Wójtem Gminy Nowe Miasto – Sławomirem Zalewskim Fot. zbiory prywatne rozmówcy

,, BUDUJEMY WSPÓLNY ROZWÓJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW”

Gmina Nowe Miasto jest jedną z dwunastu gmin powiatu płońskiego, malowniczym zakątkiem województwa mazowieckiego wkomponowanym w Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zielone Płuca Europy. Jak każda gmina ma ona charakter rolniczy z rozwijającą się małą i średnią przedsiębiorczością, a w 2013 roku ustanowiono dla gminy nowomiejskiej herb, pieczęć i flagę. Na jej terenie przeprowadza się także wiele modernizacji, o których rozmawiamy z Wójtem Gminy Nowe Miasto – Sławomirem Zalewskim.

 

Extra Płońsk: Jakie inwestycje i wydarzenia uznałby Pan dotychczas za najważniejsze w Gminie  Nowe Miasto?

Sławomir Zalewski: Każda z inwestycji, chociażby ta najmniejsza, przyczynia się do poprawy życia mieszkańców. Uważam, że każda jest ważna, gdyż małe rzeczy prowadzą do zrównoważonego rozwoju  i poprawy wizerunku całej gminy.

Jednak najważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycją prowadzoną przez samorząd gminny jest budowa oczyszczali ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11 319 512,19 zł. Całkowita wartość inwestycji to 21 839 999,99 zł i jest to jedna z największych inwestycji na terenie naszego powiatu.

Inwestycja ta wywołuje wiele dyskusji jest z pewnością przedsięwzięciem wręcz historycznym, ale jednocześnie jest tylko jednym z etapów rozwoju gminy. Dzięki kanalizacji poprawi się stan naszego środowiska naturalnego oraz czystość wody. Zadanie jest już realizowane i przebiega zgodnie z harmonogramem NFOŚiGW. Budowa oczyszczalni wraz z częścią kanalizacji będzie ukończona w 1 półroczu 2019 roku, a pozostała część kanalizacji całej aglomeracji Nowego Miasta w 1 półrocza 2020 roku.

Jeśli chodzi o wydarzenia to oczywiście cyklicznie organizowane Jarmarki Nowomiejskie. Inspirując się piękna historią oraz podążając drogą lokalnej tradycji tworzymy niepowtarzalny ich klimat, nawiązujący do różnych epok historycznych i cieszy się ogromną renomą wśród mieszkańców naszej gminy i wielu miejscowości Północnego Mazowsza.

 

Extra Płońsk: Obecnie Gmina realizuje projekt ,,Otwarta strefa aktywności”. Co to za projekt i skąd środki na ten cel?

Sławomir Zalewski: „Otwarta Strefa Aktywności” to zadanie inwestycyjne, które jest realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, który został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego OSA w wariancie podstawowym, w skład którego wejdzie siłownia plenerowa oraz strefa relaksu. Obiekt usytuowany będzie nad Zalewem Nowomiejskim. Koszt całkowity zadania to 52 944,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 25 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 27 944,60 zł. Jest to kontynuacja naszych działań z poprzednich lat, kiedy został zagospodarowany teren parku w Zielonym Rynku i rozszerzenie oferty dla naszych mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.

 

Extra Płońsk: Czy jest coś czego obecnie nie udało się zrealizować lub jest w trakcie realizacji?

Sławomir Zalewski: Na pewno są takie rzeczy, których mieszkańcy by oczekiwali, a ich nie zrealizowano. Nie da się niestety wszystkiego zrobić od razu, ale wierzę, że cele, jakie sobie wyznaczyłem uda się zrealizować. Tak naprawdę można powiedzieć, że niektóre zamierzenia zostały tylko przesunięte w czasie, ponieważ mamy gotowe projekty i całą dokumentację na realizację wielu zadań, ale chcąc pozyskać środki z funduszy unijnych, musimy czekać na ogłoszenie naborów na dofinansowanie. Tak było w przypadku oczyszczalni i kanalizacji, kiedy dopiero niedawno można było pozyskać fundusze na realizację inwestycji tej wielkości co u nas, do tej pory finansowano inwestycje dla aglomeracji powyżej 10-15 tys. mieszkańców i nasz samorząd formalnie był wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie, a z własnych środków nie mieliśmy żadnych szans na przeprowadzenie takiej inwestycji. Ze względu na przebieg kanalizacji, musieliśmy zaplanować przebudowę drugiej części Głównego Rynku w Nowym Mieście na później , ale znając już termin budowy kanalizacji, finalizujemy wykonanie dokumentacji tego zadania i do 21 sierpnia składamy wniosek o dofinansowanie. Można pozyskać środki w kwocie pół miliona zł, a całość zadania nie może przekroczyć miliona zł. Generalnie projekt będzie zawierał  stworzenie miejsc parkingowych i nawiązanie do rozwiązań 1 części parku z dużą ilością zieleni. Drzewa w parku będą podświetlane systemem LED z zasilaniem solarnym oraz zmieniona zostanie fontanna na rozwiązanie w postaci dysz emitujących z podłoża podświetlane gejzery wody, które będą na pewno dużą atrakcją dla najmłodszych. Mamy również gotową dokumentację na budowy pomostów na 2 wyspy na Zalewie Nowomiejskim wraz kilkunastometrową wieżą widokową oraz amfiteatru, którego budowa zmieni sposób wykorzystania terenu nad zalewem  w okresie wakacyjnym. Czekamy tylko na możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz, ponieważ nasza gmina, jak większość małych samorządów ma ograniczony budżet i trzeba nim mądrze gospodarować i tam, gdzie można zdobyć dodatkowe środki finansowe warto trochę poczekać. Mamy również gotowy projekt i pozwolenie na budowę na modernizację boiska sportowego w Nowym Mieście i złożony wniosek na dofinansowanie z LGD na kwotę 92 000 zł, a ogólna kwota zadania wynosi 164 000 zł.

 

Extra Płońsk: Panie Wójcie, jak wygląda sytuacja z drogami gminnymi?

Sławomir Zalewski: W każdej gminie drogi są priorytetem. Uważam, że w naszej gminie są w dobrym stanie, chociaż ostatni bardzo mokry rok dokonał wielu zniszczeń i są w miarę możliwości na bieżąco remontowane. Co roku na remont i bieżące ich utrzymanie wydatkowana jest kwota blisko 150 000,00 zł. W 2016 r. została wykonana przebudowa drogi Nowosiółki – Żołędowo o długości blisko 1,5km. Całkowita kwota zadania to 169 965,51 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 000,00 zł. W tym roku został wykonany drugi odcinek tej drogi tj. Żołędowo – Popielżyn Dolny o długości prawie 2km. Wartość tej inwestycji to 436 938,82 zł, w tym 100 000,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Warto wspomnieć o przebudowie ulicy Ciechanowskiej i drogi powiatowej Nowe Miasto – Ojrzeń na odcinku ponad 8 km. Udział gminy w przebudowie tej drogi wyniósł 51% wkładu własnego zadania tj. 693 692,47 zł, a powiat 49%, który pozyskał na ten cel z budżetu państwa 1 210 150,00 zł, całe zadanie kosztowało 2 420 300,00 zł. Mamy również gotową dokumentację do pozyskania środków na przebudowę drogi Wólka Szczawińska- Henrykowo-Modzele Bartłomieje oraz będziemy chcieli przebudować drogę Latonice-Janopole-Szczawin. Należy podkreślić, że w większości gmin, w tym i naszej,  jest wiele dróg, które przy dotychczasowych zasadach nie mają szans na dofinansowanie z programów rządowych, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jeśli nie, to ich przebudowa będzie możliwa tylko ze środków własnych i pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Mamy również podpisane porozumienie i umowę z Wojewódzkim Zarządem Dróg na dalszą realizację chodników w Latonicach. Chcemy, aby na tych samych zasadach powstał też chodnik w Szczawinie, a już z własnych środków zrealizowany zostanie chodnik w Karolinowie.

 

Extra Płońsk: Gmina Nowe Miasto przyciąga także swoim urokliwym krajobrazem. Jest się czym pochwalić w tej dziedzinie?

Sławomir Zalewski: Gmina Nowe Miasto ma wiele walorów mogących zachęcić turystów do pobytu na naszym terenie. Możemy zaoferować bliskość przyrody, ciszę, spokój i świeże powietrze. Walory te stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, wypoczynku nad wodą i wędkowania. Ważnym jest, aby pokazać to turyście przyjeżdżającemu przez gminę, zachęcić go do pozostania u nas chociaż na chwilę. W tym miejscu warto wspomnieć o budowie molo na Zalewie Nowomiejskim, które w dużym stopniu poprawia estetykę zagospodarowanego w ubiegłych latach terenu. Koszt całkowity budowy mola to 537 417,70 zł.

 

Extra Płońsk: W tym roku Zespół Szkół w Nowym Mieście obchodził jubileusz 60-lecia szkoły. Jak wspomina Pan to wydarzenie?

Sławomir Zalewski: Jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście połączony z I Zjazdem Absolwentów to bardzo ważna uroczystość dla naszej społeczności lokalnej oraz całego środowiska oświatowego. Miałem przyjemność objąć to jakże ważne wydarzenie Patronatem Honorowym. Jubileusz był okazją do zatrzymania się na chwilę, spojrzenia w przeszłość i zanurzenia się we wspomnieniach. Dla mnie była to podróż sentymentalna, bo byłem absolwentem tej szkoły, nauczycielem, dyrektorem, a obecnie organem prowadzącym, duża część mojego życia była i jest związana z naszą szkołą. Na sukces tego historycznego wydarzenia składał się szereg wytężonych działań ze strony organizatorów, którym bardzo dziękuję za wniesiony wkład. Ale również należy zawsze pamiętać o wszystkich, którzy przez te 60 lat mieli swój wkład w rozwój liceum: uczniach i rodzicach, nauczycielach, dyrektorach,byłych naczelnikach i wójtach, a zwłaszcza członkach komitetu założycielskiego, którego reprezentantem jest Pani Janina Pasik, na której ręce składam serdeczne podziękowanie, bo dzięki niej i innym członkom komitetu wielu młodych ludzi miało możliwość otworzyć sobie drogę ku przyszłości.

 

Extra Płońsk: Jak Pan wyobraża sobie Gminę Nowe Miasto w przyszłości?

Sławomir Zalewski: Stojąc na jej czele mogę sukcesywnie realizować plan rozwoju. Podejmujemy działania, by jak najlepiej poprowadzić realizację zadań i inwestycji gminnych. Dążymy do tego, aby mieszkańcy mogli powiedzieć w przyszłości, że są dumni z mieszkania w tak piękniej i do tego rozwijającej się gminie. Chciałbym, żeby wszystkie zadania jakie sobie postawiliśmy zostały zrealizowane, a gmina dalej utrzymywała tak wysoki poziom rozwoju, a wizerunek gminy inwestycyjnej i rozwojowej przynosił mieszkańcom chlubę i komfort życia. Tworzymy cały czas infrastrukturę, a nasza gmina swoją atrakcyjnością umożliwia powstawanie nowych sklepów i zakładów usługowych, a w dalszej perspektywie może umożliwi przywrócenie praw miejskich Nowemu Miastu, które straciło po Powstaniu  Styczniowym. W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, jest wiele do zrobienia, aby Nowe Miasto miało mocne podstawy do bycia miastem nie tylko na papierze, bo z nazwy jesteśmy kojarzeni z miastem, ale nie może tylko wiązać się ze zmianą nazwy stanowiska wójta na burmistrza, a w niektórych sferach jako wieś możemy liczyć na dodatkowe środki i póki korzyści uzyskania praw miejskich nie będą wyższe, pozostaniemy wsią z nazwy będącą miastem.

 

Dziękuję za rozmowę

                                                                             

Rozmawiała Katarzyna Rólka

Fot. Zbiory rozmówcy

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe