Rozmowa z Agnieszką Piekarz – Dyrektor PCPR w Płońsku

  • 2.07.2018, 09:03
  • Katarzyna Rólka
Rozmowa z Agnieszką Piekarz – Dyrektor PCPR w Płońsku fot. Katarzyna Rólka Na zdjęciu Agnieszka Piekarz – Dyrektor PCPR w Płońsku
Płońskie PCPR to jednostka organizacyjna która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzicielstwa zastępczego czy pomocy osobom niepełnosprawnym. Na tematy, na które często brakuje nam odpowiedzi rozmawiamy z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Agnieszką Piekarz.

Rozmowa z Agnieszką Piekarz – Dyrektor PCPR w Płońsku

 

Płońskie PCPR to jednostka organizacyjna która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzicielstwa zastępczego czy pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na tematy, na które często brakuje nam odpowiedzi rozmawiamy z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Agnieszką Piekarz. 

 

Extra Płońsk: Pełni Pani funkcję Dyrektora PCPR w Płońsku. Proszę powiedzieć, jakie główne cele realizowane są w ramach działań tej organizacji ?

Agnieszka Piekarz: Zadania samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostały zapisane w wielu aktach prawnych. Dotyczą one przede wszystkim:

-  działań opiekuńczych (organizowanie pieczy zastępczej, praca z rodzinami zastępczymi na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej – w przypadkach gdzie jest to możliwe, współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkiem adopcyjnym, ośrodkami wsparcia  oraz organizowanie poradnictwa specjalistycznego, organizowanie opieki w domu pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie),

- pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji,

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dofinansowanie m.in.: tworzenia  stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, kursów, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej).

 

Extra Płońsk: Czy w powiecie płońskim wzrasta liczba rodzin zastępczych, czy raczej cierpimy  na ich brak ?

 Agnieszka Piekarz: Liczba rodzin zastępczych w powiecie płońskim w ostatnich latach utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. W ciągu roku funkcjonuje około 100 rodzin zastępczych. W poszczególnych miesiącach roku liczba ta zmienia się. Jedne rodziny rozwiązują się z mocy prawa ponieważ wychowankowie osiągają pełnoletność, z innych rodzin zastępczych dzieci wracają do rodziców biologicznych, z innych trafiają do adopcji, sąd zmienia formę pieczy z rodzinnej na instytucjonalną lub sąd tworzy nowe rodziny spokrewnione, w których po raz pierwszy umieszcza dziecko dlatego, że jego rodzice z różnych przyczyn nieprawidłowo wywiązują się z pełnienia obowiązków rodzicielskich. Obecnie na terenie powiatu płońskiego wszystkie dzieci są zabezpieczone. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku działając jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W takiej rodzinie  umieszczane są przede wszystkim dzieci, które w sytuacjach kryzysowych zagrażającym ich życiu i zdrowiu, w ramach działań interwencyjnych zostały zabezpieczone przez pracowników ośrodków pomocy społecznej  działających we współpracy z funkcjonariuszami Policji i pracownikami służby zdrowia. Na terenie naszego powiatu nie ma takiej rodziny.

 

Extra Płońsk: Jakie warunki powinny spełniać osoby chętne podjęcia się roli rodziny zastępczej ?

 Agnieszka Piekarz: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Extra Płońsk: Czy uważa Pani, że piecza zastępcza jest pracą, czy też można ją potraktować jako powołanie ?

 Agnieszka Piekarz: Piecza zastępcza to przede wszystkim powołanie. Nie każdy z nas jest gotowy na przyjęcie do swojej rodziny nowego dziecka, stworzenia mu domu i pokochania go takiego jakim jest. Dzieci, które potrzebują naszego wsparcia są to dzieci z bardzo bolesnymi doświadczeniami życiowymi. Trzeba wiele miłości, troski i cierpliwości by zbudować dobre relacje z nowoprzyjętym dzieckiem. W jednym domu każdy się uczy swoich ról na nowo, zarówno rodzice zastępczy jak i przyjęte dziecko.  Rodziny spokrewnione z dzieckiem  (pierwszy stopień pokrewieństwa, np. babcia-wnuk) jak i rodziny zastępcze niezawodowe (drugi i kolejne stopnie pokrewieństwa, np. ciocia – siostrzenica) nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Wynagrodzenie przysługuje rodzicom zastępczym, którzy zawodowo zajmują się wychowywaniem dzieci, które nie są z nimi powiązane więzami rodzinnymi. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej jest wliczane do stażu pracy.

 

Extra Płońsk: Jak płońskie PCPR pomaga osobom niepełnosprawnym ?

 Agnieszka Piekarz: Zadania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez PCPR są finansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rada Powiatu Płońskiego w drodze uchwały dokonuje podziału środków PFRON  na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, które są realizowane przez PCPR oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej – realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowywane przez PCPR: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (np. przystosowanie wejścia do domu - wykonanie podjazdu, przystosowanie łazienki do rodzaju swojej niepełnosprawności, poszerzenie drzwi dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, wyłożenie podłogi materiałem antypoślizgowym, zainstalowanie w domu niezbędnego oporęczowania),dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

PCPR kolejny rok realizuje pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”. Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.  W strukturze PCPR działa również Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na poziomie powiatu pomoc osobom starszym świadczy Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Karolinowie gm. Nowe Miasto. Dom przeznaczony jest dla 40 osób. Podstawą do przyjęcia osoby starszej do DPS są niesprawność i trudna sytuacja socjalna (brak  lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). W Domu Pomocy Społecznej opieka prowadzona jest przez  zespół terapeutyczny, który realizuje: usługi opiekuńcze, pielęgnację, terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, pracę socjalną.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ponoszą koszty pobytu do wysokości 70% własnych dochodów netto (tzn. emerytury lub renty), ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania  w określonym domu. Począwszy od 2004 r. pozostałe koszty pokrywa najbliższa rodzina (współmałżonek, wstępni i zstępni), jeśli przeciętny dochód w rodzinie  na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej. W pozostałych przypadkach rodzina i gmina partycypuje w opłacaniu kosztów pobytu mieszkańców w DPS w formie dopłaty do wysokości realnych kosztów utrzymania   w określonym domu. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na poziomie gmin opieka nad osobami starszymi spoczywa na miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.  W powiecie płońskim ośrodki pomocy społecznej obejmują wsparciem ok. 800 osób starszych. Wsparcie to realizowane jest przez świadczenie usług opiekuńczych, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania. Ośrodki pomocy społecznej obejmują również wsparciem osoby przewlekle chore oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rodziny coraz więcej osób starszych  umieszczają w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W związku z tym niektóre gminy nie świadczą usług opiekuńczych z powodu braku wniosków.

 

Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁA  KATARZYNA RÓLKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Rólka
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe